Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie

MARATHON

6/2005

číslo /64

_________________________________________

Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení

člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

 

Obsah:

1. Úvodní poznámka.. 2

2. Hlavní materiály

Regionální aspekt absolventských sítí univerzit (Rafik Bedtretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz)

Kant, genová technika a postmoderní mlčeníi (Michal Jamný)

Podmínky trvale udržitelného rozvoje (Zděněk Trinkewitz)

Nový revoluční subjekt? (František Neužil)

3. Pracovní materiály

Použití pojmů k vyjasnění sporných otázek (Radim Valenčík)

Je zdravotnictví veřejný statek? (Petr Wawrosz)

Právo a ekonomie (Petr Wawrosz)

 

 

 

 

Celé číslo 6/2005

 

 

MARATHON

Internet: http://www.valencik.cz/marathon

http://misc.eunet.cz/marathon

Vydává:

Radim Valenčík

jménem Otevřené společnosti příznivců

časopisu MARATHON

Vychází od listopadu 1996

Registrační značka: MK ČR 7785

ISSN 1211-8591

Redigují:

Jaromír Beringer

e-mail: beringer@kfi.zcu.cz

Vladimír Prorok

e-mail: prorok@vse.cz

Pavel Sirůček

e-mail: sirucek@vse.cz

Radim Valenčík (224933149)

e-mail: valencik@cbox.cz

Redakce a administrace:

Radim Valenčík, Ostrovní 16

110 00 Praha 1

tel.: 224933149

e-mail: valencik@cbox.cz

 

 

MARATHON is a bi-monthly Internet magazine founded in Prague at the end of 1996. Its aim is to help to clarify, from central and east European perspective, the reasons of present entanglement of the world developments, and participate in the search for prospective solutions.

About 100 authors contribute to the magazine on a regular basis and more write for it occasionally. So far MARATHON has been published in Czech with occasional documentation annexes in English or German. English summaries of articles are envisaged based on specific interests of readers.

Themes most often treated in the magazine include human capital, investments in education and other forms of human capital, nature and consequences of globalization, new approaches in economic theory (an attempt for synthesis of seemingly disparate concepts of K. Marx, J. Schumpeter, M. Friedman, G. Becker and R. Reich with regard to role played by innovations and the search for new space for economic growth), etc. Several specific projects of human capital investments have been developed on the basis of concepts analyzed in MARATHON.

The magazine can be accessed at:

http://valencik.cz/marathon

E-mail contact: valencik@cbox.cz


 

Do rukou se vám dostává časopis Marathon 6/2005. Jako obvykle, nejdřív některá základní sdělení:

- Zatím je časopis šířen finančně nenáročnými formami - několik xerokopií, prostřednictvím disket, zasílán prostřednictvím fax modemu, prostřednictvím sítě INTERNET (http://valencik,cz/marathon).

- Časopis vychází jednou za dva měsíce, vždy 15. dne prvního z dvojice měsíců, které jsou po sobě. Nejbližší řádné číslo (6/2005) bude vydáno a objeví se na Internetu 15. listopadu 2005.

- Rozsah časopisu je 40 stran tohoto formátu, což odpovídá přibližně 120 stranám standardního formátu. Výjimkou je Zvláštní číslo, které vychází jednou v roce, zpravidla ve větším rozsahu.

- Kontaktní spojení, na kterém lze získat podrobnější informace o časopisu, vyjádřit připomínky, zaslat příspěvek apod., je (prozatím) prostřednictvím domácího telefonu: 224933149 (R.Valenčík).

- Příspěvky, případně připomínky a náměty, vzkazy redakci apod. lze rovněž zasílat na e-mailovou adresu: valencik@cbox.cz.

- V srpnu 1997 byl Marathon registrován ministerstvem kultury ČR, na vyžádání je distribuován užšímu okruhu čtenářů v běžné časopisecké podobě, je rovněž k dispozici v Národní knihovně v Praze Klementinu.

 

 

 

 

 

 

1. Úvodní poznámka

 

V rámci úvodní poznámky předkládáme návrh nové podoby (i obsahové) Marathonu, mj. i vzhledem k tomu, že příštím rokem začíná desátý ročník tohoto časopisu a to je příležitost posunout jej na vyšší úroveň. Některé příspěvky uveřejněné v tomto časopisu již předznamenávají přechod k nové koncepci práce.

 

K 10. výročí - nová podoba Marathonu

 

V roce 2006 si připomeneme 10. výročí založení našeho časopisu. V rámci tohoto výročí jsme se rozhodli podstatně jej zkvalitnit, a to zejména v následujících směrech:

 

1. Navázat jeho obsah na teoretický seminář Ekonomie produktivní spotřeby a sociální investování (EPS-SI), který pořádá Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů při Vysoké škole finanční a správní o.p.s. Seminář se koná týdně a je otevřen všem zájemcům. Podrobnější informace o programu semináře a materiály k tomuto semináři najdete na www.vsfs.cz → Věda a výzkum (nahoře) → Teoretický seminář EPS.

 

2. Prohloubit spolupráci s Klubem ekonomů, Klubem sociologů a psychologů (především s jeho filosofickou sekcí) a dalšími profesně odbornými sdruženími.

 

3. Orientovat jeho obsah v souladu se změnami, které přináší prohlubování procesů globalizace a konstituování vzdělanostní společnosti, s tím spojené zvyšování role produktivních složek spotřeby. Využít přitom i další tradiční témata našeho časopisu, např. role inovací, modelování vývoje pomocí instrumentária dlouhých vln apod.

 

4. Zajistit, aby všechny příspěvky byly recenzované, a to kvalitními recenzenty z okruhu autorů a příznivců časopisu.

 

5. Vytvořit funkční redakční radu a širší redakční okruh z řad renomovaných odborníků.

 

6. Dodat v tištěné podobě časopis do nejdůležitějších knihoven, a to nejen v Praze.

 

7. Rozšířit zastoupení materiálů publikovaných v angličtině, příp. jiných světových jazycích.

 

8. Pokusit se v rámci činnosti časopisu a pod gescí jeho redakční rady zorganizovat během roku významnější odbornou akci, prostřednictvím které by byl časopis představen širší odborné veřejnosti.

 

K tomu několik poznámek:

- V žádném případě se nejedná o uzavírání Marathonu do sebe či o příklon k nějaké obsahové jednostrannosti. Návaznost na teoretický seminář EPS-SI však umožnit zajistit dostatečnou kapacitu a intenzitu odborných kontaktů, aby došlo k podstatnému zlepšení obsahové náplně.

- Diskuse v rámci jednotlivých seminářů současně přinesou řadu podnětů, nepochybně budou přispívat k živějšímu obsahu,umožní vytvořit užší pojítko mezi publikovanými výsledky a procesem jejich zrodu či překonávání starých myšlenek novými. (Může se mj. jiné jednat i o určitou konkurenční výhodu, protože v současné době v ČR je jen velmi málo teoretických časopisů, které by byly bezprostředně propojeny s pravidelným odborným diskusním fórem.)

- Počítáme s tím, že toto propojení s umožní zvýšit pestrost obsahu o dosud nevyužívané žánry - např. stručné reakce na vystoupení, krátké diskuse zaměřené na klíčové otázky apod. Tak, aby časopis nesoužil pouze k "sebeprezentaci", ale k tomu, aby si ti, co do něj přispívají, uměli vzájemně naslouchat a obohacovat se myšlenkami.

- Předpokládáme, že koncept ekonomie produktivní spotřeby (principy, z nichž toto pojetí ekonomie vychází, aparát, který používá, oblast aplikací, na kterou se zaměřuje) představuje inovaci vyššího řádu v ekonomické teorii a otevírá poměrně velký prostor pro vznik původních a přínosných myšlenek, aniž by omezoval alternativní či doplňující přístupy (např. z hlediska již zmíněné souvislosti s rolí inovací a problematikou ekonomických cyklů).

- Právě v interakci přístupu založeného na konceptu ekonomie produktivní spotřeby a přístupů jiných se může zrodit leccos zajímavého. Vědě vždy prospělo, když se otevřela polemika mezi odlišnými přístupy.

- To, že se Marathon stane recenzovaným časopisem, nechápeme formálně. Klíčové částí recenzí rovněž zveřejníme. Z řady důvodů. Jednak, aby si čtenář mohl udělat představu o zodpovědnosti recenzenta, jednak aby byl každý materiál viděn ještě jinýma očima, především však aby nezanikly myšlenky, které se mohou v reakci recenzenta objevit. Domníváme se též, že zveřejnění části (příp. i celého) názoru recenzenta bude motivující k tomu, aby odvedl co nejkvalitnější práci.

- Do obsahu časopisu bychom chtěli rovněž promítnout práci studentů (VŠFS, VŠE v Praze, FSV UK i dalších vysokých škol v ČR) na odborných a teoretických tématech. A to nejen zveřejněním vybraných pasáží z jejich diplomových prací, ale i toho, co "zajiskří" při během jejich přípravy. Pro studenty bude motivující, pokud budou moci něco přínosného publikovat ještě před obhajobou své práce. Rovněž tak stojí zato, aby nezapadlo to přínosné, co se v jejích pracích objeví.

- Bude možné vytvořit účinnou vazbu mezi vývojem metodologického zázemí (např. v oblasti zdokonalování metody úplného výčtu) a jeho aplikacemi na aktuální otázky, tak jak budou při realizaci vědeckovýzkumného programu navázaného na činnost teoretického semináře vyvstávat.

- Součástí obsahu budou i (též recenzované, tj. kvalitní) pracovní materiály iniciované potřebou posunout se dál v určitých vybraných směrech, tak jak si to bude vyžadovat týmová práce. Tj. předpokládáme, že některé vstupy do našeho časopisu budou mít podobu zadání problému, včetně zdůvodnění významu řešení. Jiné vstupy zase budou mít podobu reakcí, resp. dílčích či v nejlepším případě úplného řešení problému.

 

Konkrétní příklad k posledním dvěma z uvedených bodů:

 

Úkol: Připravit koncept a metodiku zpracování Katalogu investičních příležitostí ČR

 

Ve Zvláštním čísle Marathonu za rok 2005 je podrobně prezentována metoda úplného výčtu:

- Na straně 5-10 je popsána.

- Na straně 28-41 je v několika kontextech uvedeno a rozebráno větší množství příkladů.

- Na straně 40 je pak pozornost věnována aplikaci této metody k popisu a analýze ekonomických a sociálních předpokladů vzniku a využívání investičních příležitostí indukovaných rozvojem finančních trhů.

 

Pojem "investiční příležitost" si zaslouží patrně větší pozornost, než je mu v současné době věnována. Investiční příležitosti se vyskytují prakticky všude a mají nejrůznější podobu, např.:

- Investičními příležitostmi disponuje člověk z hlediska možností svého rozvoje.

- Investičními možnostmi disponují domácnosti.

- Lze hovořit o investičních příležitostech regionu.

- Investičními příležitostmi pochopitelně disponují firmy.

- Investiční příležitosti existují i na finančních trzích.

- Atd. Atd.

 

Jedním z nejdůležitějších pohledů na ekonomický systém je právě pohled prizmatem využívání investičních příležitostí. Neboli - čím lépe daný ekonomický systém umožňuje nalézat a využívat nejvhodnější investiční příležitosti, kterými disponuje (na všech úrovních a ve všech oblastech), tím je jeho ekonomický vývoj úspěšnější a dynamičtější. Z tohoto hlediska by bylo nepochybně velmi přínosné, pokud by bylo vytvořeno něco jako Katalog investičních příležitostí ČR, který by např. obsahoval:

- Základní směry utřídění, resp. klasifikace investičních příležitostí.

- Podrobnou vícedimenzionální klasifikaci investičních příležitostí.

- Vymezení předpokladů využití jednotlivých typů investičních příležitostí.

- Přehled nejvýznamnějších investičních zdrojů a potenciálních investorů.

- Vzájemné vazby mezi vytvářením a využíváním různých typů investičních příležitostí.

- Metodiku aktualizace, tj. to, jak identifikovat a do katalogu doplňovat další investičních příležitosti.

 

Zpracování Katalogu investičních příležitostí ČR je práce na delší období. V možnostech odborných a vědeckých aktivit rozvíjených v rámci teoretického semináře EPS-SI však je předložit na solidní úrovni Koncept a metodiku zpracování Katalogu investičních příležitostí ČR. A to zejména s využitím následujícího:

- Tradice zavedené týmové práce (seminář pokračuje již třetím rokem).

- Využití teoretického potenciálu spojeného s konceptem ekonomie produktivní spotřeby jako inovace vyššího řádu v oblasti teorie.

- Uplatnění metody úplného výčtu, která je dostatečně efektivní, aby přinesla původní výsledky.

 

Postup, na kterým si ověříme možnosti uvedeného přístupu, je následující:

- Každý ze zájemců o účast na vytvoření Konceptu a metodiky zpracování Katalogu investičních příležitostí v ČR si promyslí, jak by k danému tématu přistupoval.

- V rámci pravidelné metodologické součásti semináře - a to konkrétně 14.11.2005 v 18.00 v budově VŠFS proběhne seminář spojený s brainstormingem na dané téma.

- Výsledky budou zpracovány a vyvěšeny na www.vsfs.cz na stránkách teoretického semináře EPS-SI.

- Do 31.1.2006 bude moci kdokoli na mailovou adresu valencik@cbox.cz zaslat náměty, doplňky (nejlepší budou autorizovány jako příspěvek k řešení teoretického tématu.

- V 1. čísle Marathonu za rok 2006 bude uveřejněn výsledek, kterým se budeme snažit prokázat možností, které nabízí spojení činnosti teoretického semináře a teoretického časopisu koncipovaného ve výše naznačeném směru.